Shane Ashrafi

Real Estate Agent

  • 01952221
  • 41463 Margarita Rd.
    Temecula, CA 92591
  • 951.216.2000
  • 801.856.9099
  • shaneashrafi@yahoo.com